Så kan borgerligheten återvinna vårdfrågan

Svensk borgerlighet har förlorat sjukvårdsfrågan men kan vinna förtroendet igen den om de klarar att korta vårdköerna. I dag är vårdköerna så stora att var tionde svensk anser sig behöva försäkra sig mot att behöva regionernas sjukvård. I stället för att fler ska ha en parallell privat försäkring måste den offentliga vården börja fungera bättre genom att lära sig av de privata.

Försäkringsvården erbjuder besök hos en specialist senast efter 7–10 dagar och finansieras med cirka 6 000 kronor per år. Medianinkomsttagaren i Sverige betalar cirka 25 000 kronor årligen för regionens sjukvård. Nästan oavsett hur generöst man räknar till regionernas fördel får man mycket mer vård i tid för pengarna med privat försäkring.

Borgerlighetens uppdrag måste vara att säkra en sjukvård som bygger på gemensam finansiering där patienters rättigheter prioriteras framför regionernas behov. Då är sjukvård av hög kvalitet som ges i tid centralt. Utifrån hur mycket skattebetalarna betalar in i systemet borde inte patienter behöva vänta längre än 15 dagar på att få specialistvård någonstans i Sverige.

Om försäkringsvården klarar av att ge vård i tid, då bör även det offentliga klara det givet de skattemedel som finansierar det.

Långa vårdköer skapar förutsättningar för en marknad med en helt privat finansierad sjukvård, som de skickligaste läkarna och sjuksköterskorna då söker sig till. Dagens system – med dess tandlösa vårdgaranti tillsammans med 21 olika regionala vårdköer – skapar betydande ojämlikhet.

Men för att konkurrera ut försäkringsvården måste vi lära oss av den.

Vårdgarantin till specialistvården sänkas från 90 dagar till 15 dagar

En kortare vårdgaranti innebär att patienter snabbare får behandling. I vissa fall kan en behandling i tid förhindra att sjukdomar förvärras, vilket i sin tur kan minska risken för behov av mer omfattande och avancerad vård.

Det finns regioner som innan pandemin hade vårdgaranti på 30 dagar så detta är knappast orealistiskt, men förutsätter att vi lär oss av de privata vårdförsäkringarna och använder privata vårdgivare som kostar mindre och kan skala upp kapacitet snabbare.

Införa möjligheten att fritt söka vård i hela landet

I dag får Inger, 63, i Västerås vänta fem månader för att pröva ut en hörapparat. Men hon skulle kunna börja höra igen redan efter några veckor om hon fick söka vård utanför Västmanland. Vårdgarantin är nationell, men vården är regional. Därför borde patienter som inte erbjuds vård i tid få söka vård i hela landet.

Kompensera patienter som står i vårdkö

Mammor som inte kan lyfta sina barn eller arbeta för att höftoperationen är 9 månader försenad lever ett sämre liv än de har rätt till enligt lagen. För att kompensera för till exempel förlorad arbetsinkomst, smärta eller nedsatt livskvalitet bör varje patient som väntar på operation eller behandling ersättas med 5 000 kronor per månad.

Om den gemensamt finansierade vården inte klarar av att ge vård i tid kommer det bli rimligt för fler att köpa en försäkringslösning.

Därför behöver patientens behov och möjligheter i sjukvården säkras genom utökade rättigheter, både vad gäller möjligheten att söka vård i hela landet och få vård i tid.

Det skriver Gustaf Drougge i Expressen