Reformer och artiklar
Här publicerar vi både egna och andras artiklar, kommentarer och analyser. Vi välkomnar människor med unika perspektiv i sjukvården att bidra med sin analys och slutsatser att skriva hos oss. Utdrag från artiklarna publiceras också i vårt nyhetsbrev.

Varför går det åt fel håll när alla vill så väl?

Från vänster till höger i det politiska spektret finns ett behov av att ställa sig på invånarnas sida och betrakta de tillkortakommanden som svensk hälso- och sjukvård idag påvisar. Dock aktar sig de flesta från att kritisera personalen och deras arbete. Detta lyfts fram som altruistiskt och, inte minst under pandemin, förekom många jämförelser med dessa individer som superhjältar. Detta skriver Gustaf Josefsson, regionråd för Moderaterna i Västra Götalandsregionen och arbetar med att utveckla befintliga modeller till att bättre passa den skandinaviska offentliga vården.

De tre offentliga nivåerna i Sverige, kommunal, regional och statlig nivå bäddar för att skylla på varandra. Det görs också. Från regionalt håll beskylls kommunerna för att inte omhänderta färdigvårdade patienter. Staten tycker regionerna är för oproduktiva. Regionerna tycker staten skickar för lite pengar, och kommunerna tycker att regionerna skriver ut alldeles för sköra patienter till den kommunala hälso- och sjukvården. Så långt upplagt för en politisk debatt in perpetuum.

För att vara lojal mot sina egna och potentiella väljare finns det en politisk vilja att agera mot detta och visa på handlingskraft. I brist på att skjuta till nya pengar finns organisatoriska tilltag att pröva. Som en vanlig reaktion på ett komplext problem kan det tyckas frestande att försöka öka den yttre styrningen och förutsättningarna på olika sätt. Ett exempel på detta är den nytillsatta utredningen som ska undersöka möjligheterna till ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.

Det finns förstås olika anledningar till att driva gemensam välfärd i centralt eller decentraliserat format och knappast är det egentligen en ideologisk fråga. Dessa svängningar mellan centralisering och decentralisering går fram och tillbaka över tid, vilket är naturligt i ett evigt sökande efter den ”bästa” organisatoriska modellen. Bedrägligt nog alltid tycks denna dock alltid finnas vid slutet av regnbågen. Ett annat sätt är att instifta ett riktat medel från centralt håll (riktat statsbidrag) som ska råda bot på något som anses vara ett problem och som måste adresseras politiskt.

Vad som emellertid missas i debatten (ofta helt) är den interna styrning som tar vid inom sjukhusets väggar och ägarnas, alltså regionernas i huvudsak, förmåga att styra dessa på ett bra och ändamålsenligt sätt. Världen där inne styrs ofta på andra premisser och av andra intressen än av de som kommer utifrån. En orsak till detta kan vara relativt otydliga formuleringar eller allmänt svepande mål från politiken om att ”alla invånare ska ha tillgänglighet till god sjukvård”.

Om sjukhusen behöver bli mer effektiva är det i det inre arbetet som udden och ansträngningen måste riktas. Det innebär inte att politiken ska kliva ner på enskilda kliniker och göra prioriteringar. Däremot innebär det att ägarna av en verksamhet (ytterst politiken och regionerna i dagens Sverige) måste bli mycket bättre på att styra verksamheterna och beskriva vilka förutsättningar som råder. I ett system där verkställande utövare inte förhåller sig till den ekonomiskt dimensionerande nivån kommer tusen blommor att blomma, och det blir en omöjlighet att svara på om den systemövergripande verksamheten utvecklas åt önskvärt håll, alltså i linje med de planer som finns för vårdens utveckling. Om dessa planer ens är konkreta nog att ge en inriktning, vill säga. Helt enkelt, när en så fundamental styrprincip som budget, att inte göra av med mer pengar än vad man har, är satt ur spel för att det saknas konsekvenser när avvikelserna uppstår kommer beteendet snabbt att anpassas. Vem vill vara den sura chefen som håller emot en extra anställning, om det ändå inte spelar någon roll att budgeten spricker?

I stället måste ägarna, alltså regionerna, i den grad de själva driver verksamhet, bli mycket bättre på strategisk ledning, styrning, prioritering och uppföljning. I stället för att fokusera på det ekonomiska utfallet, som alltid är för sent att göra något åt när resultatet väl presenteras, måste logik- och effektkedjor etableras för en mer framsynt styrning som säkerställer att riktningen på indikatorerna på sikt leder åt rätt håll. Det kommer att avgränsa de tillnärmelsevis oändliga möjligheter som en sjukhusdirektör har att styra sin verksamhet.

Givetvis finns det en risk att ägaren, i sin ambition utöva styrning, kliver för långt ner med att ge ingångsvärden. Detta måste motverkas av en ömsesidig respekt och förståelse för de respektive roller som finns. Det måste också prövas och växa fram gradvis. En bra början är att på övergripande nivå följa resultatpåverkande chefers förtroende för de interna ekonomiprocesserna. Tror man att man kommer klara sin budget för innevarande år? Om det visar sig att en övervägande del av respondenterna inte ens själva tror på det kan det knappast vara förvånande när ett negativt resultat sedan uppstår. Med en sådan indikator finns dock tid för ägaren att strategiskt fokusera på mer relevanta frågor, nämligen hur arbetar vi för att få fler att tro på sina budgetförutsättningar och känna rådighet över besluten?

Att uppifrån och ned pressa fram en ny ägarstyrningssturktur har knappas goda förutsättningar för att lyckas. Förankringen måste därför ske i symbios både underifrån och från ovan och med insikten om att det kommer ta tid att etablera en mer ändamålsenlig styrning. Utan dessa insikter är det dock dömt att misslyckas på förhand. Det torde ligga i alla politiska partiers intresse att förbättra denna styrning. Det ger också ökade möjligheter för politiken att skapa förändring där man anser sig vara missnöjd.

Det offentliga samhället måste bli bättre på att göra avvägningar vad en rimlig och önskvärd nivå på den offentligt finansierade hälso- och sjukvården ska vara. Ändamålsenlig styrning måste därefter utövas för att ge vägledning till sjukhusdirektörer, verksamhetschefer och medarbetare som är de som i grunden ska verkställa och bära en förändring på lång sikt. Ett skifte åt ena eller andra hållet i huvudmannaskapet kommer inte att rå på detta fundamentala problem.

Oavsett vem som är huvudman måste en tydlig förbättring ske. För det första måste ”ägaren” måste bli bättre på att kombinera olika indikatorer som både tittar på utfall (exempelvis ekonomiskt resultat) och drivande faktorer (exempelvis förtroende för budgetprocesser) gentemot sina underställda förvaltningar eller bolag (utförare). För det andra måste målformuleringar måste konkretiseras och problematiseras. De kan inte stanna på nivå som är så generell att de omfattar allt och inget (vilket tyvärr ofta politiken riskerar att fastna i). Slutligen måste styrningen blir strategisk och långsiktig. Även ett litet sjukhus är en stor organisatorisk enhet. Det innebär att det måste finnas en realistisk långsiktighet och förväntan på i vilken takt förändring kan ske. Oavsett ideologisk hemvist torde det ligga i alla invånares intresse att ha en hälso- och sjukvård som är välskött, där ägaren har god kontroll och där verksamheten på långsikt är hållbar ur alla aspekter.

[1] https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/06/forsta-steget-mot-ett-mojligt-statligt-huvudmannaskap-for-halso–och-sjukvarden/

Synaps analys: Så blir vårdsatsningar i budgeten

Den övergripande bedömningen är att trots enskilda goda satsningar på bland annat cancervården så är risken att vårdköerna kan fortsätta växa.

De generella statsbidragen till regionerna ökar med 3 miljarder kronor från och med nästa år, men i kommande statliga bidrag måste motkrav ställas för hållbar ekonomi och vård i tid. Annars riskerar de statliga bidragen bromsa in viktigt arbete med vårdens omställning och regionerna skjuter upp nödvändiga prioriteringar. Synaps välkomnar dock regeringens tydlighet vad gäller regionernas egna ansvar att lösa uppgiften.

Vidare har regeringen även presenterat sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 som ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. Förhoppningen är att det ska leda till en mer patientsäker vård. Mer rimligt hade varit om regionerna fick ansöka om pengarna med kostnadssatta åtgärder för vård i tid. Regeringen skulle inspireras mer av pitcherna i Draknästet än fler breda bidrag.

Även de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 ökas med 1,5 miljarder kronor under 2025. Syftet med dem är ökad vårdkapacitet och för att korta vårdköer. Dessa kan vara bra om de är direkt kopplade till ökad produktion, det vill säga att träffa fler patienter. Tyvärr brukar förhandlingarna med SKR innebära att de delas ut enligt regionalpolitik snarare än patientbehov.

Regeringen satsar 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer. En ökad satsning mot cancer och barncancer till och med 2026 samt en förstärkning av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa till och med 2026. Några av dessa delar är positivt att det blir en större statlig styrning, men juryn är fortfarande ute om dessa pengar får anses väl spenderade eller inte.

Det är viktigt att regionerna använder resurserna för att bli mer konkurrenskraftiga arbetsgivare. Dels att fler ska söka sig till yrket och att fler ska välja att stanna kvar i yrket. En säkrad kompetensförsörjning leder till ökad vårdkapacitet, bättre tillgänglighet och kortare vårdköer. Därför är kompetensförsörjning svensk sjukvårds huvudvärk. Det är den enskilt största anledningen till vårdens utmaningar. Därför behöver regeringen och landets regioner säkra kompetensförsörjningen. Och dessa satsningar är ett steg i den riktningen.

Nya statliga regionbidrag riskerar göra mer skada än nytta

 ⁃ Regeringens riktade regionbidrag är välmenande men riskerar istället att slå halt på avgörande förändring i sjukvården och gör långsiktigt mer skada än nytta. Stödet motsvarar 0,8 procent av regionens intäkter men skickar signalen till alla de som vill ställa om sjukvården att det inte behövs, för att staten kommer och räddar oss. Det är särskilt förödande för vården som är fylld av ansvarskännande människor som är vana att förnya arbetssätt, säger Gustaf Drougge VD på tankesmedjan Synaps.

Gustaf Drougge: Inför en omvänd kömiljard och bli av med vårdköerna

Dagens vårdsystem är riggat för att skapa vårdköer och behöver förändras. Mer resurser har inte löst vårdköerna sedan 2014. Nu behövs i stället en omvänd kömiljard för att komma tillrätta med de växande vårdköerna. I stället för att skjuta till mer resurser för att korta vårdköerna bör en sanktion införas för patienter som väntat för länge på sjukvård. Skulle en kostnad på 5 000 kronor per patient och månad införas för de som väntar på operation/behandling skulle regioners resurser som i dag är reserverade för annat än sjukvård tillgängliggöras.

I dag belastar vårdköernas kostnader de enskilda patienterna snarare än regionerna. Det kan inte längre, och ska heller inte, vara gratis för regionen att ställa patienten i kö.

 

Läs hela artikeln av Gustaf Drougge i Altinget.

De statliga bidragen till vården borde pausas

Regionerna ropar efter statliga bidrag men prioriterar allt annat än vård – samtidigt som de inte kan erbjuda livsviktig vård i tid.

Alla statliga bidrag borde pausas tills regionerna prioriterar om och börjar leverera vård

 

Läs hela artikeln i Expressen Debatt här.

 

Madina Refoi: Patienter måste kunna lita på att läkare inte är polisens förlängda arm

Regeringens förslag om att straffa läkare som inte anmäler tillståndslösa utmanar den etiska grunden som bygger vår sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla utan åtskillnad. Dessutom är det en stor risk att patienter undviker sjukvård och i stället söker mediciner och vård genom icke-professionella kanaler, men också att patienter söker för sent i sjukdomsförloppet eller med lånad identitet, liksom risk för ökad smittspridning. Det är en av många anledningar till att regeringen bör lyssna på oss som faktiskt arbetar i sjukvården och som exponeras för dessa livsöden. Det skriver Madina Refoi, läkare och fellow på Tankesmedjan Synaps.

 

Läs hela debattartikeln här.

 

Kommentar till ny utredning om statligt huvudmannaskap i vården

I dag 1 juni presenterades utredningen om lägga ned regionerna, ett utökat statligt huvudmannaskap som det också kallas.

 

1 eller 21 regioner spelar ingen roll – viktigast är mer makt till patienten och mindre till systemet. De som drömmer att en statlig vård kommer ge mer pengar till vården kommer att bli besviken. I dag tävlar barnsjukvården med kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. I staten tävlar vården med försvaret, försäkringskassan och rättsväsendet, säger Gustaf Drougge, VD Synaps

 

Att ta bort regionernas ansvar för att finansiera sjukvården vore bra för att orka tvinga igenom strukturella förändringar som facket och lokala opinioner i befolkningen stoppar regionalt. Samtidigt upplevs politikerna i dag vara för långt borta när ansvar ska utkrävas. En regionpolitiker är mycket lättare att nå än en minister fortsätter Gustaf Drougge.

Läs hela kommentaren här.

 

Fritt vårdsök!

Precis som studenter loggar in på statliga Studera.nu för att välja högre utbildning skulle höftledspatienter med smärta kunna logga in på liknande sida och välja vårdgivare. Det är särskilt rimligt att staten tillhandahåller en sådan lösning eftersom det är statens vårdgaranti som behöver upprätthållas.

 

Synaps har i en ny rapport Fritt Vårdsök visat hur detta skulle kunna fungera för patienten, regionerna och staten. Istället för att staten jagar realtidsdata för operationskapacitet som inte finns bör vårdgivarna tillsvidare själva anmäla in sin kapacitet. Då skapas starka drivkrafter för ökad produktion då patienter från vårdgivare med låg produktivitet flyttar till vårdgivare med hög produktivitet. Vårdgivarna får också möjlighet att använda kostnadsintensiv infrastruktur som operationslokaler till fler patienter, fler dagar i veckan.

 

 

Läget är oacceptabelt. Regeringen behöver skyndsamt tillsätta utredningen för att skapa Nationell vårdförmedling som utgår från patientens, inte regionens behov. Då kan Sverige gå ifrån ovärdiga vårdköer och i stället ge alla patienter rätt vård i tid.

 

Detta skriver Gustaf Drougge i Dagens Medicin 31 maj 2023.

Sverige har vården vi har betalat för

Emil Nielsen, politisk chefredaktör vid Nya Wermlands-Tidning intervjuar Synaps Gustaf Drougge om varför det behövs en ny tankesmedja, hur man startar en tankesmedjan och hur orimligt långa vårdköer det faktiskt är. Åtgärder som krävs handlar innebär att vi måste börja använda resurserna bättre, där ofta lagar och regler är för trubbigt utan kräver att ersättningar styr mot mer effektiv sjukvård.

 

”Vården är som resten av världen, styrd av ekonomiska styrmedel, då kan vi inte bara önska oss till att den ska fungera annorlunda för att det känns bättre i magen. Särskilt inte när 400 000 patienter har fått besked om att vård krävs,  men inte fått vården.”

– Gustaf Drougge, VD

Madina Refoi: Rusta vården för krig

”I ett sådant försämrat säkerhetsläge ansvarar 21 regionstyrelser för ledningen av den civila hälso- och sjukvården. Det är ett uppdrag som inte ens i fredstid fungerar på bästa möjliga sätt – i en krigssituation riskerar sjukvårdens detaljregleringar minska sjukvårdens förmåga att göra ett så bra jobb som möjligt..”

– Madina Refoi, läkare, i Sydsvenskan

Synaps i Dagens Nyheter

”Allt fler politiker försöker lösa strukturella problem med mer resurser trots att det som behövs är omfattande reformer. En stor byråkrati, bristande konkurrens och en dysfunktionell vårdgaranti har lett till 400 000 patienter i vårdköer samtidigt som ekonomin inte går ihop.”

– Gustaf Drougge i DN

Synaps i podden Uppskattat

”Vi är för alla partier som vill höra och lyssna, allt från SD till vänstern och allt däremellan. För idén är ju att kunna ge politikerna, oavsett färg, en åtgärdslista: ’Okej, du vill ha färre köer. Här är fem pigga förslag, alla har testats i olika regioner med olika framgång – du borde testa dem i din region.’ Att vara åtgärdsstyrd och att de ska få konkreta tips på vad man kan göra.”

– Gustaf Drougge i podden Uppskattat